NyitólapKeresésemail

NyitólapKeresésemail

szabadkomuvesseg.jpg
szabadkomuvesseg.jpg

Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Nagypáholy

Tudnivalók a felvételről, a szabadkőművességről és elveiről.

A Szabadkőművesség alapjában véve filantróp, bölcseleti és haladó intézmény, amelynek célja az igazság keresése, a szolidaritás elvének és gyakorlatának tanulmányozása és alkalmazása. Az emberiség intellektuális és társadalmi jobbítása, valamint anyagi és szellemi fejlődése érdekében munkálkodik.

Az egyetemes testvériség érdekében tevékenykedik. Alapelvei: a megértés, önmaga és mások tiszteletben tartása, és a gondolat abszolút szabadságának hirdetése.

A Szabadkőművesség az erkölcsöt minden vallástól és egyéb metafizikai elgondolástól függetlennek tartja, semmilyen határt nem szab az igazság szabad kutatásának. Minden ember számára nyitott, függetlenül azok nemzetiségétől, származásától, hitétől. Figyelembe véve, hogy a metafizikus elgondolások a tagok egyedi belátásának kizárólagos tartományába tartoznak, határozottan elítéli bármely dogma előbbre valóságát.

Jelszava: SZABADSÁG – EGYENLOSÉG –TESTVÉRISÉG

A Szabadkőművesség minden vallási irányzattól, bölcseleti iskolától és politikai párttól független szervezet.

Hirdeti, hogy a munka az ember alapvető kötelessége. Egyenrangúként ismeri el a fizikai és a szellemi tevékenységet. Templomai, melyeket műhelyeknek is neveznek, egyaránt szolgálják a nevelést és az oktatást.

A szabadkőműves műveltség megszerzése során a tagok megszabadulnak előítéleteiktől, utat keresnek és találnak az igazság, a szépség, a jóság szeretetéhez, megtanulják a gondolkodás, az ítélkezés, a választás helyes módjait.

Minden beavatottól elvárja az egymáshoz való közeledést, elítéli mindazt, ami eltávolíthatja egymástól őket. Minden eszközzel elősegíti a testvériség érzetének kiteljesedését, amely a szabadkőművesek közötti legerősebb kapcsolat.

Ereje kizárólag tagjai erkölcsi és szellemi erejében rejlik, abban az önként vállalt magatartásformában, amelynek mércéjét maguk állítják önmaguk elé.

A szabadkőművesek semmiféle okkult tevékenységet sem fejtenek ki. A szervezet titoktartó, de nem titkos egyesület.

Bár egyes rítusai és szimbólumai ősi, beavatott társaságok öröksége, a szabadkőművesség történelmileg azokhoz a kőművesekhez kapcsolódik, akik palotákat, templomokat és székesegyházakat építettek. Miként ezek az építők megfaragták, és egymáshoz illesztették azokat a köveket, amelyekből gyönyörű épületeket emeltek, a szabadkőművesek a jó szándékú embereket egyesítik   bármilyen is legyen társadalmi helyzetük, szellemi felkészültségük   azzal a szándékkal, hogy az „Eszményi Templomot”, vagyis egy jobb és felvilágosult társadalmat építsenek fel.

A Szabadkőművesség semmilyen utasítást nem ír elő tagjai tevékenységére vonatkozóan, nem kötelezi tagjait semmilyen világnézet követésére.

Tagjait nem kötelezi a világi társadalom törvényeivel ellentétes magatartásformára. Minden tagja szabad akaratából, önállóan ítél és kezdeményez. Csupán jó szándékot és elmélyült munkát várnak el tőlük az Igazság keresésében. Mivel mindenki saját maga fogalmazhatja meg, számára mit jelent az Igazság, a szabadkőműves szellemi kutató, felfedező útja maga a szeretet és a tökéletesedés szimbóluma.

 

A Szabadkőművesekről

A szabadkőművesek legfőbb hatalma a tevékeny tagok együttes ereje, akik a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Páholy oltalma alatt dolgoznak. Tisztviselőit demokratikus választáson választja ki.

A szabadkőművesek olyan jeleket és jelzéseket használnak, amelyek magas fokú szimbolikus értelmezését csak a beavatottak előtt tárják fel.

A szabadkőműves munkák során, szigorúan meghatározott módon alkalmazzák ezeket a jeleket és jelzéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a szabadkőművesek felismerjék és támogathassák egymást.

A beavatásnak különböző fokozatai vannak. Az első három az Inas, a Legény és a Mester fokozata. Utóbbi rendelkezik a szabadkőműves jogok teljességével.

A szabadkőműves összejövetelek során valamennyi tag egyenlő jogokkal rendelkezik, köztük különbséget csak a tisztségek rangsora tesz.

Valamennyi szabadkőműves tisztség választás eredménye, megszabott időtartamúak és javadalmazás nélküliek.

 

A felvétel feltételei

Csak azt lehet beavatni, csak az élvezheti a szabadkőműves teljes jogait, aki

1. Nagykorú,

2. Erkölcsileg feddhetetlen,

3. Kellő anyagi háttérrel rendelkezik,

4. Olyan iskolázottsággal rendelkezik, amely lehetővé teszi számára a szabadkőműves tanok megértését,

Kívánatos, az erkölcsi bizonyítvány bemutatása, szükséges az egyesület Személyi dossziéjának megfelelő kitöltése.

A felvétel feltétele a jelentkező előzetes, többszöri meghallgatása.

A szabadkőművesi tagság, jogaival egyetemben megszűnik, ha a tag

1. Olyan erkölcstelen cselekedetet hajt végre, amely szégyent hoz a szabadkőművességre,

2. A társadalmi renddel ellenkező tevékenységet fejt ki, szándékos bűncselekményért a polgári hatóságok elítélik,

3. A beavatáskor vállalt szabadkőműves kötelezettségeket megszegi, a felvételkor tett nyilatkozatában valótlant állított

Csak a szabadkőműves Alkotmány és Szabályzat alapján meghozott határozat foszthat meg bárkit szabadkőművesi mivoltától.

Anyagi kötelezettségek  

Szervezetének fenntartására, valamint a szolidaritás érdekében kifejtett tevékenysége finanszírozására a Szabadkőművesség anyagi hozzájárulást vár el tagjaitól.

Az anyagi hozzájárulás mértéke 2009 ben ban a következő tételekből adódik össze:

Budapestiek: 20.000 Ft/év vidékiek: 10.000 Ft a Szervezeti tagdíj, mely a szervezet költségeinek fedezetéhez történő hozzájárulás,  valamint 5000 Ft / év Páholyok saját megítélése szerint demokratikusan meghatározott páholytagdíj
A belépéskor szokásos felszerelés költsége (egyszeri díj): ami kb. 5000 Ft.

Egyéb lehetséges költségek:

Páholy munkák alkalmával jótékonykodás céljából gyűjtést tartunk. Ennek mértéke saját belátás szerinti, valamint ennek befizetése anonim módon történik. (Általában 100 1000 Ft alkalmanként)

Közös vacsorák, bankettek költségei, egységes alapon.

Amennyiben anyagi helyzetük megengedi, a tagoknak lehetőségük van a tagdíjnál magasabb összeg befizetésére is, de erre senkit nem kötelezünk és ezt senkin, nem kérjük számon.  

Egyéb kötelezettségek

Kötelezi magát a Páholy munkáin (legfeljebb havi vagy kéthetenkénti összejövetel) rendszeresen és pontosan megjelenni, illetve hiányzását előre jelezni.

Lehetőség van, ennél többszöri munka megjelenésre is, nem kötelezően.

Beavatását követően az új tag megkapja a Magyarországi Nagyoriens Alkotmányának egy példányát, melyre fogadalmat tesz, valamint, tudásfokára vonatkozó ismeretek kézikönyvét. 

 

 

 

Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Nagypáholy

Tudnivalók a felvételről, a szabadkőművességről és elveiről.

A Szabadkőművesség alapjában véve filantróp, bölcseleti és haladó intézmény, amelynek célja az igazság keresése, a szolidaritás elvének és gyakorlatának tanulmányozása és alkalmazása. Az emberiség intellektuális és társadalmi jobbítása, valamint anyagi és szellemi fejlődése érdekében munkálkodik.

Az egyetemes testvériség érdekében tevékenykedik. Alapelvei: a megértés, önmaga és mások tiszteletben tartása, és a gondolat abszolút szabadságának hirdetése.

A Szabadkőművesség az erkölcsöt minden vallástól és egyéb metafizikai elgondolástól függetlennek tartja, semmilyen határt nem szab az igazság szabad kutatásának. Minden ember számára nyitott, függetlenül azok nemzetiségétől, származásától, hitétől. Figyelembe véve, hogy a metafizikus elgondolások a tagok egyedi belátásának kizárólagos tartományába tartoznak, határozottan elítéli bármely dogma előbbre valóságát.

Jelszava: SZABADSÁG – EGYENLOSÉG –TESTVÉRISÉG

A Szabadkőművesség minden vallási irányzattól, bölcseleti iskolától és politikai párttól független szervezet.

Hirdeti, hogy a munka az ember alapvető kötelessége. Egyenrangúként ismeri el a fizikai és a szellemi tevékenységet. Templomai, melyeket műhelyeknek is neveznek, egyaránt szolgálják a nevelést és az oktatást.

A szabadkőműves műveltség megszerzése során a tagok megszabadulnak előítéleteiktől, utat keresnek és találnak az igazság, a szépség, a jóság szeretetéhez, megtanulják a gondolkodás, az ítélkezés, a választás helyes módjait.

Minden beavatottól elvárja az egymáshoz való közeledést, elítéli mindazt, ami eltávolíthatja egymástól őket. Minden eszközzel elősegíti a testvériség érzetének kiteljesedését, amely a szabadkőművesek közötti legerősebb kapcsolat.

Ereje kizárólag tagjai erkölcsi és szellemi erejében rejlik, abban az önként vállalt magatartásformában, amelynek mércéjét maguk állítják önmaguk elé.

A szabadkőművesek semmiféle okkult tevékenységet sem fejtenek ki. A szervezet titoktartó, de nem titkos egyesület.

Bár egyes rítusai és szimbólumai ősi, beavatott társaságok öröksége, a szabadkőművesség történelmileg azokhoz a kőművesekhez kapcsolódik, akik palotákat, templomokat és székesegyházakat építettek. Miként ezek az építők megfaragták, és egymáshoz illesztették azokat a köveket, amelyekből gyönyörű épületeket emeltek, a szabadkőművesek a jó szándékú embereket egyesítik   bármilyen is legyen társadalmi helyzetük, szellemi felkészültségük   azzal a szándékkal, hogy az „Eszményi Templomot”, vagyis egy jobb és felvilágosult társadalmat építsenek fel.

A Szabadkőművesség semmilyen utasítást nem ír elő tagjai tevékenységére vonatkozóan, nem kötelezi tagjait semmilyen világnézet követésére.

Tagjait nem kötelezi a világi társadalom törvényeivel ellentétes magatartásformára. Minden tagja szabad akaratából, önállóan ítél és kezdeményez. Csupán jó szándékot és elmélyült munkát várnak el tőlük az Igazság keresésében. Mivel mindenki saját maga fogalmazhatja meg, számára mit jelent az Igazság, a szabadkőműves szellemi kutató, felfedező útja maga a szeretet és a tökéletesedés szimbóluma.

 

A Szabadkőművesekről

A szabadkőművesek legfőbb hatalma a tevékeny tagok együttes ereje, akik a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Páholy oltalma alatt dolgoznak. Tisztviselőit demokratikus választáson választja ki.

A szabadkőművesek olyan jeleket és jelzéseket használnak, amelyek magas fokú szimbolikus értelmezését csak a beavatottak előtt tárják fel.

A szabadkőműves munkák során, szigorúan meghatározott módon alkalmazzák ezeket a jeleket és jelzéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a szabadkőművesek felismerjék és támogathassák egymást.

A beavatásnak különböző fokozatai vannak. Az első három az Inas, a Legény és a Mester fokozata. Utóbbi rendelkezik a szabadkőműves jogok teljességével.

A szabadkőműves összejövetelek során valamennyi tag egyenlő jogokkal rendelkezik, köztük különbséget csak a tisztségek rangsora tesz.

Valamennyi szabadkőműves tisztség választás eredménye, megszabott időtartamúak és javadalmazás nélküliek.

 

A felvétel feltételei

Csak azt lehet beavatni, csak az élvezheti a szabadkőműves teljes jogait, aki

1. Nagykorú,

2. Erkölcsileg feddhetetlen,

3. Kellő anyagi háttérrel rendelkezik,

4. Olyan iskolázottsággal rendelkezik, amely lehetővé teszi számára a szabadkőműves tanok megértését,

Kívánatos, az erkölcsi bizonyítvány bemutatása, szükséges az egyesület Személyi dossziéjának megfelelő kitöltése.

A felvétel feltétele a jelentkező előzetes, többszöri meghallgatása.

A szabadkőművesi tagság, jogaival egyetemben megszűnik, ha a tag

1. Olyan erkölcstelen cselekedetet hajt végre, amely szégyent hoz a szabadkőművességre,

2. A társadalmi renddel ellenkező tevékenységet fejt ki, szándékos bűncselekményért a polgári hatóságok elítélik,

3. A beavatáskor vállalt szabadkőműves kötelezettségeket megszegi, a felvételkor tett nyilatkozatában valótlant állított

Csak a szabadkőműves Alkotmány és Szabályzat alapján meghozott határozat foszthat meg bárkit szabadkőművesi mivoltától.

Anyagi kötelezettségek  

Szervezetének fenntartására, valamint a szolidaritás érdekében kifejtett tevékenysége finanszírozására a Szabadkőművesség anyagi hozzájárulást vár el tagjaitól.

Az anyagi hozzájárulás mértéke 2009 ben ban a következő tételekből adódik össze:

Budapestiek: 20.000 Ft/év vidékiek: 10.000 Ft a Szervezeti tagdíj, mely a szervezet költségeinek fedezetéhez történő hozzájárulás,  valamint 5000 Ft / év Páholyok saját megítélése szerint demokratikusan meghatározott páholytagdíj
A belépéskor szokásos felszerelés költsége (egyszeri díj): ami kb. 5000 Ft.

Egyéb lehetséges költségek:

Páholy munkák alkalmával jótékonykodás céljából gyűjtést tartunk. Ennek mértéke saját belátás szerinti, valamint ennek befizetése anonim módon történik. (Általában 100 1000 Ft alkalmanként)

Közös vacsorák, bankettek költségei, egységes alapon.

Amennyiben anyagi helyzetük megengedi, a tagoknak lehetőségük van a tagdíjnál magasabb összeg befizetésére is, de erre senkit nem kötelezünk és ezt senkin, nem kérjük számon.  

Egyéb kötelezettségek

Kötelezi magát a Páholy munkáin (legfeljebb havi vagy kéthetenkénti összejövetel) rendszeresen és pontosan megjelenni, illetve hiányzását előre jelezni.

Lehetőség van, ennél többszöri munka megjelenésre is, nem kötelezően.

Beavatását követően az új tag megkapja a Magyarországi Nagyoriens Alkotmányának egy példányát, melyre fogadalmat tesz, valamint, tudásfokára vonatkozó ismeretek kézikönyvét. 

 

 

 


email
Szabadkőművesség - Martinovics páholy